تعداد مقالات: 254
253. ویژگی وعده های الهی در قرآن و روایات

دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 205-236

10.22054/rjqk.2019.42828.1911

محمد کاوه؛ فاطمه محمد حسنی


254. قرآن و الگوهای شهروندی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 163-191

10.22054/rjqk.2019.38909.1847

طهماسب علیپوریانی؛ سارا زارع؛ امید نادری