دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 1-181 
5. شرح‌صدر از دیدگاه قرآن

صفحه 107-132

جمال فرزند وحی؛ ملیحه قاسمی نژاد


7. شاخص‌ها و اهداف تربیتی انبیا (ع) در قرآن

صفحه 157-181

نبی الله صدری فر؛ سید ابوالقاسم موسوی