دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، بهار 1393 
1. گونه‌شناسی تهاجم ماهواره از منظر قرآن و حدیث

صفحه 7-30

محمّدحسین  خوانین‌زاده؛ علیرضا صفرزاده؛ پریسا عسکر سمنانی


5. جامعه از منظر قرآن

صفحه 93-122

سیّد حسین فخر زارع