پژوهشنامه معارف قرآنی (RJQK) - فرایند پذیرش مقالات