تحلیلی تطبیقی از رنج ایوب بر اساس قرآن کریم و کتاب مقدس

محمد کاظم شاکر؛ اکرم سلیم

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، ، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11700

چکیده
  در فرهنگ اسلامی، ایوب نمادی از صبر و شکیبایی است به طوری که «صبر ایوب» به مَثَلی ماندگار در فرهنگ مسلمانان تبدیل شده است. مطابق روایت قرآن، شخصیت ایوب در کوران «رنجی عظیم» و «صبری شگفت» شکوفا شده و قرآن کریم ایوبِ پیامبر را با اوصافی چون «صابر»، «نعم العبد» و «اوّاب» ستوده و او را برای «اولوالالباب» ...  بیشتر