تحلیل و بررسی آیات وراثت بهشت

حسین هنرخواه؛ عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی

دوره 13، شماره 50 ، آذر 1401، ، صفحه 87-118

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.69040.2656

چکیده
  در شش آیه‌ی قرآن کریم‌، بهشت با عنوان «ارث» توصیف شده است. هر ارثی از سه رکن وارث‌، موروثٌ‌منه و میراث تشکیل شده است‌، که مصداق وارث و میراث در آیات مذکور‌، به ترتیب عبارتند از: مؤمنان و بهشت‌، اما نسبت به موروثٌ‌منه‌، میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر اساس روایات بر این باورند که کافر‌، موروثٌ‌منه است؛ یعنی مؤمنان ...  بیشتر