نقش ارزش ها در خط مشی گذاری سیاسی

حسین احمدی سپیدان

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1390، ، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5552

چکیده
  ارزش، جزء لاینفک هر تصمیم و خط مشی گذاری است و نقش آن در فرایند خط مشی گذاری و شناخت آثار آن در چگونگی اخذ خط مشی حائز اهمیت فراوانی است. در این مقاله سعی بر این بوده است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا، نقش ارزش های اسلامی به ویژه، توکل و تقوا و آثار و فواید توکل و تقوای سیاسی را در خط مشی گذاری سیاسی پرداخته شود.  بیشتر