نقد و بررسی دیدگاه ویلیام فدرر دربارة مصادر قرآن

محسن نورائی؛ سید کامل عسکری؛ محمد شریفی

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، ، صفحه 117-141

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8229

چکیده
  در سده‌های اخیر، قرآن‌پژوهی از اولویت‌های مهم مستشرقان است. شماری از این آثار به انکار و یا دست‌کم تردید در وحیانیت قرآن تصریح دارد. ویلیام جوزف فدرر، نویسنده و مورخ معاصر آمریکایی نیز همسو با این نظر، منکر الهی بودن قرآن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌ـ تحلیلی ابعاد مختلف ادعای فدرر را به بحث می‌نهد و به بررسی دیدگاه ویلیام فدرر ...  بیشتر