نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین مفهوم «انسان متعالی» از منظر قرآن کریم

دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 101-130

رضاعلی نوروزی؛ هاجر کوهی اصفهانی