مقایسة مکالمات خداوند و پیامبران در قرآن و عهد عتیق

مرتضی سمنون مهدوی؛ سمیه امینی کاظمی

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، ، صفحه 29-57

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8226

چکیده
  بنا بر گزارش ادیان ابراهیمی، خداوند با پیامبران خود سخن گفته‌است و نیز پیامبران با او سخن گفته‌اند. در برخی کتب مقدس این ادیان، گفتگوهای خداوند و انبیا آمده‌است. از جملة این کتب، قرآن و عهد عتیق می‌باشند. سخنان و گفتگوهایی که بین خداوند و پیامبران در دو کتاب قرآن کریم و عهد عتیق نقل شده‌است، چه شباهت‌ها وتفاوت‌هایی دارد؟ بررسی ...  بیشتر