هنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامت

محمد حسن رستمی؛ سید مرتضی حسینی شیرگ

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1397، ، صفحه 53-80

https://doi.org/10.22054/rjqk.2018.25197.1533

چکیده
  قرآن کریم علاوه بر دربرداشتن مفاهیم هدایتی و اعتقادی، سرشار از زیبایی‌های هنری می‌باشد. در آیه آیه این کتاب مقدس می‌توان زیبایی‌های هنری را مشاهده کرد. از مهم‌ترین هنرهایی که در آیات قرآن به چشم می‌خود، هنرتصویرآفرینی می‌باشد. آیات بسیاری از قرآن دربردارنده این هنر می‌باشند و قرآن کریم مفاهیم و مطالب مهم و عمیقی را با استفاده ...  بیشتر