بررسی شیوه های به کارگیری تک‏ گویی درونی در داستان‏ های قرآن

فروزان رستمی؛ فاطمه کاظم زاده

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، ، صفحه 50-69

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.48212.1974

چکیده
  یکی از موثرترین راه‏ های پرورش، هدایت و جذب مخاطبان، بیان موضوعات در قالب داستان است. قصص قرآن که همگی در خدمت اغراض دینی هستند از لحاظ فنون و عناصر ادبی نیز در عالی ترین سطح قرار دارند. گفتگو به عنوان یکی از مهم ترین عناصر داستان های قرآن در خدمت پیرنگ، اغراض، شخصیت ها و... است. یکی از انواع گفتگو، تک‏ گویی(صحبت یک نفره) است که به حدیث ...  بیشتر