اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم ابراهیمی

تسیر و علوم قرآن دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده الهیات و معارف اسلامی- عضو هیأت علمی

www.msrt.ir/fa
dr.e.e978gmail.com
09120610852
8978