کارکردهای مقاومت در حوزۀ اقتصاد از منظر قرآن و روایات

علی بنایی

دوره 12، شماره 47 ، دی 1400، ، صفحه 205-226

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.63477.2422

چکیده
  کارکرد مقاومت در حوزۀ اقتصاد برخاسته از آموزه‌‌های قرآنی و واقعیات دنیای کنونی است. مقاومت در حوزه اقتصاد، در مقابل دسیسه‌های مستکبرین و مشرکان رشد و نمو پیدا کرده‌است. در راستای رهنمودهای اسلام نیز با حفظ امنیت و عدالت اقتصادی دارای برنامه‌ای هماهنگ است. این مقاله در پی این پرسش است که کارکردهای مقاومت در حوزه اقتصاد از منظر قرآن ...  بیشتر