حجیت روایات تفسیری از نگاه سیدمرتضی علم الهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف/دانشکده الهیات/ دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه فردوسی

3 عضو گروه علمی جامعه المصطفی

10.22054/rjqk.2021.12609

چکیده

مسئله این پژوهش، بررسی جایگاه روایات تفسیری از نگاه سیدمرتضی است. از دیدگاه وی، قرائن علم آور اقتضاء می کنند تا خبر واحد نیز مانند خبر متواتر در فرایند تفسیر قرآن دارای اعتبار بوده و بکار گرفته شود.
روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و متن محور است و با رجوع به مفاهیم اساسی در آثار سیدمرتضی علم الهدی به عنوان چهره برجسته متکلم شیعی در قرن پنجم، به تحلیل جایگاه روایات تفسیری نزد وی می پردازد.
مهم ترین یافته های این جستار، تبیین جایگاه روایات تفسیری و تحلیل قرائن علم آور در کاربست اخبار آحاد تفسیری در آراء سید مرتضی است. مراد از قرائن، شواهد و ویژگی هایی است که سبب خروج خبر واحد از ظنی الدلاله بودن می شود.
اهم قرائن علم آور عبارتست از: 1. وجود اخبار در مصنفات حدیثی و اصول شیعه 2. علم آور بودن مضمون خبر3.مطابقت با ظاهر قرآن 4. مطابقت با حکم عقل 5.مطابقت با اصل عدل الهی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of interpretive narrations from the point of view of Seyyed Morteza Alam al-Huda

نویسندگان [English]

  • mohammad mortazavi 1
  • mohammadreza javahery 2
1 ferdowsi
2 profsor
چکیده [English]

The issue of this research is the emphasis on "Seyed Morteza's interpretive foundations". According to this view, theological and interpretive concepts such as scientific methods in proving the lords of the book and tradition, require scientific evidence so that a single news, like a continuous news, leads to the knowledge of Quranic texts.
The method of the present research is descriptive-analytical and text-based and with reference to the basic concepts in the works of Seyyed Morteza Alam al-Huda as a prominent figure.
The most important findings of this paper are explaining the position of interpretive narrations and analyzing the scientific facts in the face of interpretive news. What is meant by evidences, evidences and characteristics that cause the single news to come out of the suspicion of being the evidence. The outlines of the informative evidences are: 1. The existence of news in hadith works and Shiite principles 2. The knowledge of the news 3. The conformity with the appearance of the Qur'an 4. The conformity with the rule of reason 5. The conformity with the principle of divine justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretive narrations
  • theological-interpretive principles
  • Seyyed Morteza Alam al-Huda
  • scientific evidence