دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 7-143 

مقاله پژوهشی

1. عقل و افراط و تفریط ها

صفحه 7-24

محمد اسدی گرمارودی


6. عاشقانه های نیایش

صفحه 99-126

سیده صغری صالحی ساداتی؛ سید محمدرضا ابن الرسول