دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 5-138 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه و بررسی خلافت در قرآن

صفحه 5-18

عبدالله غلامی