نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

مشارکت سیاسی یکی از مهم ترین چالش های سیاسی در ساحت نظر و عمل محسوب می شود. براین اساس در پاسخ به پرسش از صورت های مشارکت سیاسی در نظام سیاسی مشروع، فرضیه بر پایه چارچوب نظری شکل بندی مشارکت سیاسی و روش تفسیر موضوعی در پی آن است که: مشارکت معطوف به کنش سیاسی حمایت گرانه، پرسش گرانه، منتقدانه و معترضانه، مشارکت معطوف به کنش سیاسی انتخاب گرانه، مشارکت معطوف به کنش سیاسی تصمیم سازانه، و مشارکت معطوف به کنش سیاسی تشکل گرایانه و مشارکت سیاسی منفی/معارضه جویانه ذیل نظام سیاسی مشروع از اقسام مثبت و منفی مشارکت سیاسی ذیل نظام سیاسی مشروع است. هر کدام از این اشکال نیز مبتنی بر دلایل و شواهدی در قرآن است. پژوهش به نظریه ای تمایل دارد که آن را نظریه مشارکت سیاسی حداکثری مشروط یا سیاسی نام می گذارد و مردم را صاحب حق سیاسی می داند اما فقها را نیز به طور عام و بالقوه منصوب می شمارد ولی خروج از قوه به فعل قدرت سیاسی آنان بر اساس پذیرش، و انتخاب مردم صورت می گیرد و مشارکت سیاسی یک پایه مشروعیت و شرعیت نظام سیاسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

formulation of political participation in the legitimate political system; Quranic approach:

نویسنده [English]

  • ali aqajani

Assistant Professor of the Department of Political Science of the Research Institute and University

چکیده [English]

The topic of political participation is considered one of the most important and delicate political challenges and debates both in the field of opinion and in the field of action in Iranian society and in the contemporary period, especially in the system of the Islamic Republic of Iran. In this regard, various views have been presented from different intellectuals. Therefore, in response to the question of the possible forms of political participation in a legitimate political system, the hypothesis based on the theoretical framework of the formation of political participation and the method of interpretation of the subject follows that: participation is aimed at supportive, questioning, critical and protesting political action. Participation aimed at selective political action, participation aimed at decision-making political action, and participation aimed at organizational political action and negative/controversial political participation under the legitimate political system are positive and negative types of political participation under the legitimate political system. Each of these forms is also based on the reasons and evidences in the Qur'an, the negative type of which is rejected from the Qur'an's point of view. The research is inclined towards a theory that it calls the theory of maximum conditional political participation ,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimate political system
  • supportive/decision-making/selective political participation
  • political-thematic interpretation of Quran
  • political speech
  • religious democracy