مدیر مسئول


محمدرضا ابراهیم نژاد مدیر مسئول

فقه و اصول

سردبیر


عنایت شریفی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

الهیات و معارف اسلامی

 • enayat.sharifiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم ابراهیمی دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده الهیات و معارف اسلامی- عضو هیأت علمی

تسیر و علوم قرآن

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ابراهیم نژاد دانشیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فقه و اصول

 • ebrahimnejad32yahoo.com
 • 09127369878

اعضای هیات تحریریه


مهدی اکبر نژاد استاد دانشگاه ایلام
علوم قرآن و حدیث

تفسیر و علوم قرآن

 • m.akbarnezadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین بیات استاد دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • dr_bayat60yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حمید رضا حاجی بابایی دانشیار دانشگاه تهران

گروه تفسیر و منابع اسلامی

علوم قرآن و حدیث

 • hajibabaeeiat.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی حاجی خانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علوم قرآن و حدیث

 • ali.hajikhanimodars.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عنایت شریفی دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبائی

الهیات و معارف اسلامی

 • sharifiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد فاکر میبدی استاد ، دانشگاه جامعه المصطفی

تفسیر و علوم قرآن

 • m_fakermiu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین قدردان قراملکی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

کلام اسلامی

 • ghadrdangyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمود قیوم زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

فقه و مبانی حقوق

 • maarefteacheryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی احمد ناصح استاد، دانشگاه قم

علوم قرآن و حدیث

 • aliahmadnasehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


یحیی یثربی استاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه و حکمت اسلامی

 • yahyayasrebi.org

مدیر داخلی


مهرعلی لطفی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

علوم سیاسی

 • lotfisiatugmail.com

ویراستار انگلیسی


محمد علی عاشوری کیسمی دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه هنر

 • m_ashoriatu.ac.ir
 • 09126855896

کارشناس نشریه


طیبه کبیری کارشناس

اخلاق اسلامی

 • tayebekabirifianiatu.ac.ir