اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا ابراهیم نژاد

فقه و اصول مدیر مسئول

rjqk.atu.ac.ir/
ebrahimnejad32yahoo.com

سردبیر

عنایت شریفی

الهیات و معارف اسلامی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

enayat.sharifiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم ابراهیمی

تسیر و علوم قرآن دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده الهیات و معارف اسلامی- عضو هیأت علمی

www.msrt.ir/fa
dr.e.e978gmail.com
09120610852
8978

محمدرضا ابراهیم نژاد

فقه و اصول دانشیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

ebrahimnejad32yahoo.com
09127369878

مهدی اکبر نژاد

تفسیر و علوم قرآن استاد دانشگاه ایلام
علوم قرآن و حدیث

m.akbarnezadyahoo.com

محمد حسین بیات

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

dr_bayat60yahoo.com

حمید رضا حاجی بابایی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

گروه تفسیر و منابع اسلامی

hajibabaeeiat.ac.ir

علی حاجی خانی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علوم قرآن و حدیث

ali.hajikhanimodars.ac.ir

عنایت شریفی

الهیات و معارف اسلامی دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبائی

sharifiatu.ac.ir

محمد فاکر میبدی

تفسیر و علوم قرآن استاد ، دانشگاه جامعه المصطفی

m_fakermiu.ac.ir

محمد حسین قدردان قراملکی

کلام اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

ghadrdangyahoo.com

محمود قیوم زاده

فقه و مبانی حقوق استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

maarefteacheryahoo.com

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث استاد، دانشگاه قم

aliahmadnasehyahoo.com

یحیی یثربی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

yahyayasrebi.org

مدیر داخلی

مهرعلی لطفی

علوم سیاسی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

lotfisiatugmail.com

ویراستار انگلیسی

محمد علی عاشوری کیسمی

فلسفه هنر دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه علامه طباطبائی

m_ashoriatu.ac.ir
09126855896

کارشناس نشریه

طیبه کبیری

اخلاق اسلامی کارشناس

tayebekabirifianiatu.ac.ir