مدیر مسئول


محمدرضا ابراهیم نژاد دانشیارفقه و اصول دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

فقه و اصول

سردبیر


عنایت شریفی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

الهیات و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم ابراهیمی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ابراهیم نژاد دانشیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فقه و اصول

  • ebrahimnejad32yahoo.com
  • 09127369878

اعضای هیات تحریریه


مهدی اکبر نژاد استاد دانشگاه ایلام
علوم قرآن و حدیث

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


حسام الدین خلعتبری دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

Islamic teachings

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین بیات استاد دانشگاه علامه طباطبائی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


حمید رضا حاجی بابایی دانشیار دانشگاه تهران
علوم قرآنی و حدیث

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


علی حاجی خانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


عنایت شریفی دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبائی

الهیات و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمد فاکر میبدی استاد ، دانشگاه جامعه المصطفی

تفسیر و علوم قرآن

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین قدردان قراملکی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمود قیوم زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

فقه و مبانی حقوق

  • maarefteacheryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی احمد ناصح استاد، دانشگاه قم

علوم قرآن و حدیث

  • aliahmadnasehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


یحیی یثربی استاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه و حکمت اسلامی

  • yahyayasrebi.org

مدیر داخلی


مهرعلی لطفی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

علوم سیاسی

  • lotfisiatugmail.com

ویراستار انگلیسی


محمد علی عاشوری کیسمی دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه هنر

  • m_ashoriatu.ac.ir
  • 09126855896

کارشناس نشریه


طیبه کبیری کارشناس

اخلاق اسلامی

  • tayebekabirifianiatu.ac.ir