سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

اً حقّ اشتراک را به شمارۀ حساب 98722890، بانک تجارت، شعبۀ شهید کلانتری به نام درآمد اختصاصی دانشگاه علاّمه طباطبائی واریز نمایید. اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شدۀ فوق به نشانی دفتر مجلّة پژوهشنامة معارف قرآنی ارسال فرمایید.

حقّ اشتراک سالانه چهار شماره با احتساب هزینة ارسال، 24/500 تومان است. برای استادان و دانشجویان با ارسال کپی کارت شناسایی پنجاه درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.