دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 7-146 

مقاله پژوهشی

1. قرآن و نشوز همسران، اصلاح یا خشونت

صفحه 7-22

محمدرضا ابراهیم نژاد


2. سیر برهان صدیقین و تحول خداشناسی فلسفی

صفحه 23-50

رضا اکبریان؛ حسن مرادی؛ زهرا ریعان