دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-198 
1. تسبیح موجودات غیر ذی‌شعور از دیدگاه قرآن

صفحه 7-34

امرالّه معین؛ هنگامه بیادار؛ ابوالحسنی فاطمه


6. بدعت‌های دینی از نگاه قرآن

صفحه 137-156

عبّاس اشرفی؛ نرجس جمال امیدی