معناشناسی درزمانی واژگان قرآن در تفسیر المیزان

حسین خاکپور؛ مریم بلوردی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1394، ، صفحه 43-67

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.3724

چکیده
  انتقال کلام هدفمند خداوندبا علوم و فنون متفاوتی در قرآن نمود می‌یابد.یکی از فنون برجستة ادبی، «معناشناسی واژگانی» است. از آنجا که واژگان قرآنی نقش اصلی را در آیه دارند و معنا را گسترش می‌دهند، بررسی این اسلوب ضرورت می‌یابد. مقالة حاضر با هدف بررسی معناشناسی درزمانی واژگان قرآن در تفسیر المیزان و به روش توصیفی‌ـ تحلیلی با رویکرد ...  بیشتر