واکاوی معنایی ماده «ح‌س‌ب» در تبیین کیفیت محاسبۀ اعمال

حبیب الله حلیمی جلودار؛ فاطمه قربانی لاکتراشانی

دوره 13، شماره 51 ، اسفند 1401، ، صفحه 27-56

https://doi.org/10.22054/rjqk.2023.69345.2663

چکیده
  محاسبۀ اعمال از موضوعات تأثیرگذار بر اندیشه و کنش هر معادباوری بوده و در ارتباط میان انسان و خداوند قابل تعریف و تبیین می­باشد. با بررسی آیات، دو روش در محاسبه و جزابخشی قابل استنباط و فرضیه­سازی است: یکی ارزیابی جزء به جزء اعمال؛ که به ازای آن انسان، جزای اعمال ناپسند خویش را گذرانده و سپس با کسب درجه­ای در بهشت ساکن می­گردد. ...  بیشتر