جامعه از منظر قرآن

سیّد حسین فخر زارع

دوره 5، شماره 16 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.1292

چکیده
  زندگی اجتماعی و توجّه به روح جامعه یکی از اساسی‌ترین تعلیمات قرآن است. چشم‌اندازی که قرآن برای جامعة انسانی و تفسیر آن در مورد عوامل فعّال در این جامعه ترسیم می‌کند، بر پایۀ نگرش شمول‌گرایانه به انسان به عنوان مجموعه‌ای متجانس و هماهنگ قرار دارد که ناظر به جنبه‌های آن است. در این چشم‌انداز، تعابیر مختلفی در آیات می‌توان مشاهده ...  بیشتر