نقد و بررسی برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی زن در اسلام

جمال  فرزند وحی

دوره 5، شماره 16 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 123-151

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.1293

چکیده
  یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة اویند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، ...  بیشتر