معناشناسی احسان در قرآن

علیرضا دهقانپور؛ ژیلا بخشی

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1393، ، صفحه 61-83

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.1377

چکیده
  معناشناسی به مطالعة معنا می‌پردازد. «معنا» آگاهی از بافت فرهنگی و نیز رابطة یک واژه با واژگان دیگر در یک متن است. این مقاله با استفاده از معناشناسی، بر اساس بافت زبانی با بررسی روابط همنشینی و جانشینی به تحلیل معنایی «احسان» صرفاً در بافت قرآن کریم می‌پردازد. از همنشین‌های احسان به واژه‌های «تقوا»، «معروف» ...  بیشتر