الگوی تمدّنی اسلام در سیرة نبوی با تکیه بر آیات قرآن کریم

مهدی رضازاده جودی؛ محمدکاظم رضازاده جودی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، ، صفحه 166-189

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2357

چکیده
  محمّد رسول‌الله(ص)، تحوّلاتی اساسی در جامعة عربستان پدید آورد که منجر به شکل‌گیری فرهنگ و تمدّن اسلامی گردید. الگوی تمدّنی رسول‌الله(ص) در گذار از جامعة جاهلی به جامعه‌ای اسلامی، نمونه‌ای درخشان در تاریخ بشری است. مهم‌ترین عناصر در این الگو عبارتند از: الف) تحوّل درونی انسان که مبتنی بر دو رکن اندیشه و اراده است. تغییر ساختارهای ...  بیشتر