معیارهای عدالت در فرایندهای مالی بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

سید مهدی معلمی

دوره 7، شماره 26 ، آذر 1395، ، صفحه 55-75

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.7325

چکیده
  عدالت به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف و ارزش‌های حاکم در اقتصاد اسلامی، در اسلامی بودن نظام مالی نقش بسزایی دارد. نظام مالی هنگامی عادلانه است که در سه سطح مبدأ (امکانات و فرصت‌های اولیة مالی)، فرایند (رابطه‌ها و فرایندهای مالی) و نتیجه (وضعیت نهایی و نتیجة عملکرد نظام مالی) منطبق بر عدالت باشد. در این میان، تحقق عدالت در رابطه‌ها و ...  بیشتر