بررسی نظریّة برهان‌پذیری وجود خدا در قرآن

محمّدحسین خوانین‌زاده؛ محمود رسولی؛ نعمت‌ا... صادقی

دوره 5، شماره 19 ، اسفند 1393، ، صفحه 53-69

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.1972

چکیده
  بحث اثبات وجود خدا از موضوع‌های مهمّ دین‌پژوهی و کلام جدید محسوب می‌شود، چرا‌که در صورت قبول آن، نظریّة اثبات‌پذیری معرفت به خدا شکل می‌گیرد. این مقاله دیدگاه‌های مختلف در باب اثبات وجود خدا (1ـ عدم استدلال. 2ـ استدلال صحیح و آشکار. 3ـ استدلال تلویحی و غیرمستقیم) را بررسی می‌نماید و در نهایت، برتری دیدگاه مختار را که استدلال صریح ...  بیشتر