درنگی در مستندات قرآنی کثرت‌گرایان و نقد آن

محمّد مولوی؛ نبی‌الله صدری‌فر؛ سیّد ابوالقاسم موسوی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1394، ، صفحه 163-203

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.3739

چکیده
  «پلورالیسم»در لغت به معنای کثرت‌گرایی و مقصود از آن در فلسفة دین، پذیرش حقّانیّت ادیان مختلف است. طرفداران پلورالیسم برای مشروعیّت دینی بخشیدن به مدّعای خود، ظواهر برخی از آیات قرآن مجید را مورد استناد قرار داده‌اند تا بدین سان نظریّة خود را همخوان با آن جلوه دهند. این مقاله در سه محور حرکت نموده است. محور اوّل، بر محور مفهوم‌شناسی ...  بیشتر