حقیقت یقین در حکمت و شریعت

عبدالحسین خسروپناه

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5567

چکیده
  معرفت به معنای مطلق آگاهی به علم حصولی و حضوری تقسیم می شود. دخالت یا عدم دخالت قوا، وجود یا عدم واسطه و مفهوم بودن یا وجود بودن معرفت، سه ملاک برای تقسیم علم به حضوری و حصولی است. نخستین تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق از سوی فارابی مطرح شده است و دیگر متفکران اسلامی همین تقسیم را تقویت کرده و بیشتر بدان پرداخته‌اند. علم حصولی به یقینی ...  بیشتر