کرامت اقتضایی انسان در بوتة نقد

محمّد سبحانی‌نیا

دوره 6، شماره 22 ، مهر 1394، ، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.4505

چکیده
  یکی از مباحث مهم در حوزة انسان‌شناسی، کرامت انسان است. از آنجا که امروزه کرامت انسانی با مباحث حقوق بشر رابطه‌ای ناگسستنی یافته است، تحلیل و تبیین آن در چارچوب قرآن کریم امری ضروری است. تأمّل در آرای قرآن‌پژوهان و مفسّران، نشان از آن دارد که در بحث کرامت انسان، اندیشه واحدی مشاهده نمی‌شود. برخی از قرآن‌پژوهان به جای کرامتِ «ذاتی»، ...  بیشتر