نهادینه‌سازی فرهنگ نماز بر اساس سیر نزول آیات

زینب روستایی؛ طاهره کوهکن

دوره 10، شماره 36 ، فروردین 1398، ، صفحه 65-106

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.42246.1906

چکیده
  از جمله موضوعاتی که از اولین سوره نازل شده بر پیامبر تا اواخر نزول آیات پیوسته به آن پرداخته شده بحث نماز است. قرآن برپایی نماز را یکی از صفات مؤمنان برمی‌شمرد. با توجه به مشرک بودن مردم عربستان، آیات باید هماهنگ با حال مخاطبانش به ترتیبی نازل می‌شد که بتواند بیشترین تأثیر را بگذارد و به صورت یک فرهنگ نهادینه شود. این پرسش مطرح است ...  بیشتر