جستاری در مفهوم‌شناسی و گسترة اخلاص در قرآن

سید حسن بطحایی گلپایگانی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5614

چکیده
  دعوت به خداپرستی و اخلاص در بندگی سرلوحة دعوت همة انبیاء الهی بوده است. دستور بندگی خالص در قرآن علاوه بر واژة اخلاص و مشتقّات آن با کلمات و عبارت‌های متنوّع دیگری آمده است؛ مانند: «یُریدُونَ وَجْهَه»، «أَسلم وجهه لله»، «نَصَحُوا لِلَّهِ»، «اِبْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه»، «اِبْتِغاءَ وَجْهَ اللَّه»، «وَ ...  بیشتر