نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه شر از منظر امام علی (ع)

دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 59-74

رضا مهدوی آذربنی؛ مریم علیزاده