1. جایگاه کوفه در نقاط عطف تاریخ

محمد هادی همایون؛ محمود مطهری نیا

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1390، ، صفحه 159-176

چکیده
  بنا بر مشهور کوفه در دهه دوم پس از هجرت تأسیس شد که در لا به لای نوشتار به اجمال به بیان تاریخ آن خواهیم پرداخت، ولی روایات متعدد و قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد کوفه و مناطق خاصی از آنکه امروز به طور مشخص به عنوان مسجد کوفه و مسجد سهله در برابر دیدگان ما قرار دارد، از سابقه ای به قدمت عمر بشریت برخوردار است و از زمان حضرت آدم(علی ...  بیشتر