تأملی دیگر در آیات و روایات ناظر بر تمثل اخلاق و تجسم اعمال

مرتضی امامی

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، ، صفحه 59-85

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8227

چکیده
  سرنوشت انسان پس از مرگ، مسئلة اساسی آدمیان است. این مقاله برآن است تا با بررسی و تحلیل عقلی و نقلی آیات و روایات ناظر بر این مسئله اثبات نماید که نوع جزای انسان، تکوینی است و عاقبت هر کس، متناسب با اعمال خود او شکل می‌گیرد و هیچ گونه عامل خارجی باعث پاداش اخروی یا عقوبت وی نمی‌باشد.  همچنین، تاکنون دربارة موضوع «تجسم‌ اعمال» ...  بیشتر