بازخوانشی از اقتباس‌های قرآنی در صحیفة ‌سجّادیّه (مطالعة موردی دعای اوّل تا هفتم)

فتحیه فتاحی زاده؛ عارفه داودی؛ مرضیه محصص

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، ، صفحه 173-202

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8231

چکیده
  یکی از جلوه‌های درخشان صحیفة سجّادیّه پیوند این کتاب شریف با قرآن ‌کریم است. هدف این جستار، به تصویر کشیدن انس و همنشینی امام سجّاد(ع) با قرآن ‌کریم و نیز اثرپذیری عمیق آن حضرت(ع) از کلام وحی در دعای اوّل تا هفتم صحیفة سجّادیّه است. ضرورت این پژوهش، هویداسازی یکی از انواع تعامل گنجینة حدیثی شیعه با قرآن‌ کریم، از رهگذر بررسی گونه‌شناسی ...  بیشتر