بررسی معجزات انبیاء در کتاب تفسیرالقرآن و هو الهدی و الفرقان

حامد دژآباد

دوره 4، شماره 14 ، آبان 1392، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22054/rjqk.2014.33

چکیده
  تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان نوشتة سیّد احمدخان هندی، تفسیری است به شیوة عقلانی افراطی که در آن سعی شده است تا هر گزارش غیبی یا مسائل ماوراء طبیعی را با تأویلات غیر منطقی توجیه کند. به نظر می‌رسد تحوّلات سیاسی ـ اجتماعی عصر سیّد احمدخان و نادیده گرفتن ظاهر و سیاق آیات و در برخی مواقع، اثرپذیری از کُتُب عهدین سه عامل عمدة انحراف ...  بیشتر