نویسنده = خوانین زاده، محمّدحسین
تعداد مقالات: 1
1. تبیین هندسة علم در اندیشة قرآنی

دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 57-80

محمّدحسین خوانین زاده؛ یاسر ملکی