تبیین هندسة علم در اندیشة قرآنی

محمّدحسین خوانین زاده؛ یاسر ملکی

دوره 4، شماره 14 ، آبان 1392، ، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22054/rjqk.2014.35

چکیده
  تبیین هندسه علم در اندیشة قرآنی هدف اصلی پژوهش حاضر می‌باشد. روش مطالعه، توصیفی ـ تحلیلی است که مطابق آن، اطّلاعات به دست آمده از کُتُب و منابع، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. یافته‌ها بیانگر آن است که از منظر قرآن کریم، هر نسبت و مواجهه‌ای با علم، به تکامل و تعالی شخصیّت منجر نمی‌شود. از میان نسبت‌های کشف شده از قبیل نسبت حمل، ...  بیشتر