ارتباطات کلامی و غیر کلامی در خانواده از منظر قرآن کریم و روایات

صدیقه کرمی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا

دوره 10، شماره 39 ، اسفند 1398، ، صفحه 110-131

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.45600.1933

چکیده
  ارتباطات بخش عمده‌ای از زندگی اجتماعی و تعاملات خانوادگی هر فرد را تشکیل می‌دهد. به دلیل نقش زیربنایی خانواده، آشنایی با مؤلفه‌های ارتباطات خانوادگی اهمیت فراوان می‌یابد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی ارتباطات انسانی در خانواده را از دیدگاه قرآن کریم و روایات ترسیم کرده است. ارتباطات در خانواده دامنه گسترده‌ای دارد و به دو ...  بیشتر