بررسی و نقد شبهة ناسازگاری آیات مربوط به مدت آفرینش آسمان و زمین

محمّدابراهیم روشن‌ضمیر؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی

دوره 8، شماره 28 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-125

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.7918

چکیده
  از آغازین روزهای نزول وحی، دشمنان با طرح شبهاتی درصدد القای ناهماهنگی و تناقض آیات قرآن بودند، ولی در دو قرن اخیر، با گسترش مطالعات خاورشناسان دربارة اسلام که در رأس آنان گلدزیهر، نولدکه و... قرار دارند، به شبهة ناهماهنگی آیات دامن زده شد و این موضوع دستمایة انکار وحیانی بودن قرآن گردید. یکی از موارد توهم تناقض در قرآن این است که خداوند ...  بیشتر