انگارۀ انتساب «فرزند» و «ولادت» به خدا، و نقد لوازم آن بر اساس آیات قرآن

عبدالعلی شکر؛ هادی عبیداوی؛ یوسف فرشادنیا

دوره 12، شماره 47 ، دی 1400، ، صفحه 255-286

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.63809.2440

چکیده
  انتساب «فرزند» و «ولادت» به خدا انگاره‌ای تاریخی است به طوری که قرآن با شیوه‌های گوناگونی آن را مورد نقد و نکوش قرار داده‌است. از طرفی باور به این آموزه، لوازمی را دربردارد که در تقابل با آموزه‌های ناب توحیدی است. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی، سیر تاریخی و لوازم باور به «ولادت» را بر مبنای آیات قرآن و همچنین ...  بیشتر