تحلیلی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مجاز قرآنی و نقد آن

حمزه علی بهرامی؛ مجتبی سپاهی

دوره 9، شماره 32 ، خرداد 1397، ، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22054/rjqk.2018.32529.1704

چکیده
  یکی از صناعات ادبی و اعجازی قرآن، وقوع مجاز در آن است. اصل وقوع مجاز در قرآن پذیرفتة بیشتر علمای اسلام است و کتاب‌های فراوانی در این زمینه نوشته‌اند. از این میان، ابن‌تیمیة حرّانی (د. 728 ق.) به عنوان برجسته‌ترین نظریه‌پرداز جریان سلفی ـ تکفیری ـ وهابیت، وقوع مجاز در قرآن را انکار می‌کند. وی به عنوان یکی از مؤسسان جریان تکفیری و آرای ...  بیشتر