جامعه‌پذیری در نظام اجتماعی قرآن

حسن خیری؛ محمد یاسین بصیرت

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1397، ، صفحه 32-7

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.39765.1866

چکیده
  جامعه‌شناسی معاصر، فرهنگ را برگرفته از جامعه تحلیل می‌کند. جامعه‌پذیری در نظام اجتماعی اسلامی، متناسب با فرهنگ اسلامی می‌باشد. ازاین‌رو، پرداختن به جامعه‌پذیری در نظام اجتماعی از نگاه منابع اسلامی ضروری است. در نظام اجتماعی قرآن، جامعه‌پذیری به عنوان مهم‌ترین منبع، مسئلة پژوهش بوده‌است. از‌این‌رو، سؤال اصلی این است که جامعه‌پذیری ...  بیشتر