نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
یکی ازمهم ترین مسایل اخلاق جنسی ، اخلاق جنسی قبل از ازدواج می باشد که در قرآن و عهدین مورد توجه قرار گرفته است و در این مورد شباهت ها و تفاوتهایی دارند براین اساس این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی مسایل اخلاق جنسی پیش از ازدواج را در قرآن و عهدین را مورد بررسی قرار دهد و شباهت ها و تفاوت های آنهارا در این مسأله ، برشمرد..
در قرآن ، تورات و انجیل ، رابطه دوستی و به شکل آزاد قبل از ازدواج به شدت منع شده شده است و تأکید بر رعایت عفت و پاکدامنی و پرهیز از بی عفتی و روابط جنسی قبل از ازدواج شده است و نیز ، هم جنس گرایی، استمناء، چشم چرانی و خودآرایی میان دختران و پسران نامحرم را منع کرده اند
.وبرخی ازتفاوت های این سه کتاب مقدس در باره این مسأله این است که همجنس گرایی در عهد عتیق به صراحت منع نشده است و نیز در این کتاب یادی از اسمتناء نشده است و لی در مجموعه های هلاخایی برخی با استمنای زنان موافق و برخی دیگر مخالفند . درباره لواط، استمناء و مساحقه هیچ اشاره ای در انجیل نشده است ولی هریک از آنها در قرآن به صراحت و به شدت منع شده است و برای فاعل آنها عقاب و مجازات دنیا و آخرت در نظر گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pre-marriage sexual morality in the Koran and the Testaments

نویسنده [English]

  • enayat sharifi

چکیده [English]

Abstract
The Sexual behavior before marriage is one of the most important sexual behavior taken into consideration by different religions and school of thoughts. This article, using a descriptive-analytical research method, aimed at investigating the dos and don’ts of the sexual behavior in the holy Quran, the Old Testament, and the New Testament and discussing their different and similar viewpoints on the issue at hand. All these three books emphasized the chastity and continence, and also restraint from incontinence and sexual relationship before marriage. Also, all of them placed emphasis on avoiding homosexuality, masturbation, lechery, wearing make-up among alien girls and boys.  The main differences among these books is that there is no clear ban on homosexuality and no mention of masturbation in the Old Testament; however, in the Jewish religious laws some agree and some other disagree with the women’s masturbation. In addition, sodomy, masturbation, and mosaheghe (women’s masturbation) were not mentioned at all, but they have been completely banned in the Quran, and some harsh punishments were considered for the wrongdoers in both this world and the hereafter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sexual Behavior before Marriage
  • The Quran
  • The Old Testament
  • The New Testament
  • The Bible
قرآن کریم.
آنترمن، آلن. (1385). باورها و آیین‌های یهودی. ترجمة رضا فرزین. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
ابن‌حمزه، محمدبن علی. (1408ق.). الوسیله. قم: انتشارات کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی.
ابن‌کثیر دمشقی، اسماعیل‌بن عمر. (1419 ق.). تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دار البیت العلمیة.
ابن‌مسکویه، احمدبن‌محمد. (1422 ق.). تهذیب‌الأخلاق و تطهیرالأعراق. قم: انتشارات بیدار.
ابن‌منظور، محمدبن ‌مکرّم. (1405 ق.).لسان العرب. چ1. بی‌جا: نشر الأدب الحوزة.
خمینی، روح‌الله. (1419 ق.). تحریر الوسیله. قم: جامعة مدرسین حوزة علمیه.
ــــــــــــــــــــ . (1375). رسالة توضیح المسائل. قم: نشر روح.
شاتون، ترور. (1378). اخلاق در شش دین جهان. ترجمة محمدحسین وقاری. تهران: انتشارات اطلاعات.
شریف‌الرّضی، محمدبن حسین. (1383).نهج‌البلاغه. ترجمة محمد دشتی. قم: مؤسسة فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).
کتاب مقدس. (1380). ترجمة فاضل‌خان همدانی. تهران: اساطیر.
کوهن، ابراهام. (1350).گنجینه‌ای از تلمود. ترجمة امیرفریدون گرگانی. تهران: اساطیر.
دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغت‌نامة دهخدا. چ2. تهران: دانشگاه تهران.
حاکم نیشابوری، عبدالله. (1413ق.). المستدرک علی الصحیحین. بیروت: دار الکتب العلمیة.
حمزه، عباس.(1385).حجاب در ادیان الهی. قم: یاقوت.
حرّ عاملی، محمدبن‌حسن. (1409 ق.). وسائل‌الشیعه. قم: مؤسسة آل‌البیت.
راغب اصفهانی، حسین‌بن ‌محمد. (بی‌تا). مفردات الفاظ القرآن. تهران: مؤسسة اسماعیلیان.
راوندی، قطب‌الدّین. (1405ق.). فقه القرآن. بی‌جا: بی‌نا.
سیوطی، جلال‌الدّین. (1406ق.). درّ المنثورفی تفسیرالمآثور. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی.
صدوق، ابوجعفربن علی‌بن الحسین. (1368).ثواب الأعمال. قم: انتسارات امیر.
طباطبائی، سید محمدحسین. (1417ق.).تفسیر المیزان. قم: دفتر انتشارات جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
طوسی، محمدبن حسن. (۱۳۸۸ق.). المبسوط. ج ۴. تهران: مرتضوی.
غزالی، ابوحامد محمد. (1416ق.). احیاء العلوم الدّین. بیروت: دار الکتب العلمیة.
کلینی، محمدبن‌یعقوب. (1365). اصول کافی. تصحیح و تحقیق علی‌اکبر غفاری. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
کلابو، لاتون. (1378). اخلاق در شش دین جهان. ترجمة محمدحسین وقاری. تهران: انتشارات اطلاعات.
متقی الهندی، علاءالدّین. (1409ق.). کنز العمّال فی سنن الأقوال والأفعال. بیروت: مؤسسة الرسالات.
محمدی ‌ری‌شهری، محمد. (1375). میزان الحکمة. قم: دار الحدیث.
مجلسی، محمدباقر. (1403ق.).بحارالأنوار. بیروت: مؤسسة الوفاء.
مطهری، مرتضی. (1379). مجموعه آثار. تهران: صدرا.
ـــــــــــــــــــــ . (1375). اخلاق جنسی. تهران: صدرا.
معین، محمد. (1387). فرهنگ معین. چ12. تهران: سرایش.
مفید، محمدبن نعمان. (1383).الأمالی. قم: مؤسسة نشر اسلامی.
مفید، محمدبن نعمان. (۱۴۱۰ق.). المقنعه. قم: نشراسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
مکارم شیرازی و دیگران. (1374).تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
 نجفی، محمدحسین. (1362). جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام. ج ۴۱. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
نراقی، مهدی‌. (1408ق.). جامع السعادات. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
نوری، میرزاحسین. (1408ق.). مستدرک الوسائل. قم: مؤسسة آل البیت.
ویل دورانت. (1391). تاریخ تمدن. ترجمة سهیل آذری. تهران: انتشارات آموزش و پرورش.