نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با پیچیده‌تر شدن و گسترش روابط انسان‌ها، عقود و قراردادهای نوینی پدید می‌آیند که ارتباطات بشر را تحت سلطه خود قرار می‌دهند. پرداختن به عقود نوظهور از مباحث مهم فقه و حقوق اسلامی به شمار می‌رود که در حقوق، با عنوان اصل حاکمیت اراده از آن یاد می‌شود و ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره دارد و از این‌رو اثبات قراردادهای نوظهور و عدم انحصار آن‌ها در عقود زمان شارع اهمیت فراوانی می‌یابد. از مهم‌ترین دلایلی که برای عدم انحصار شرعی عقود بیان شده، آیه شریفه «یا أیّها الّذین آمَنوا أوفوا بالعقود» می‌باشد. در این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده، به بررسی نحوه دلالت آیه مذکور بر منحصر نبودن عقود در زمان شارع و همچنین اشکالات مطرح شده پیرامون آن پرداخته و بیان شده آیه شریفه به طور کامل بر عدم انحصار عقود شرعی و شمول واژه «العقود» بر عقود نوپدید دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the legitimacy of new contracts with an emphasis on the verse "The Voice of God

نویسندگان [English]

  • mohammad rasool ahangaran 1
  • a n 2

1 Professor, University of Tehran, Campus Farabi, Tehran, Iran

2 n

چکیده [English]

Fitted with complex human relationships and expand more, new contracts and contracts in Lebanon human communications come fitted under the domination of the fitted. One of the important topics to address the emerging Islamic jurisprudence and fitted to the rights in law, as the principle of the sovereignty of the will it learn to be fitted and article 10 of the Civil Code of the Islamic Republic also refers to the growing of the new contracts and the lack of proof of loaders, the monopoly of the forklift in the contracts It's time the importance of frequency fitted. The most important reason for the lack of religious exclusivity contracts stated, verse sheryfa آمَنوا أوفوا balaquod الّذین أیّها "or" ‌. In this document the analytical and descriptive manner-the use of library resources, published a ‌ how to signify the uniqueness of the foregoing verse on it at the time and not one raised its perimeter as well as bugs and expressed non-verse sheryfa fully legal contracts and monopoly on the inclusion of the word «alaquod» contracts نوپدید implies

کلیدواژه‌ها [English]

  • contract
  • willpower
  • newborn
  • oofwa waqqud
قرآن کریم.
ابن‌منظور، محمدبن مکرم. (1405ق.). لسان‌العرب. قم: نشر ادب الحوزة.
اردبیلی، احمدبن محمد. (بی‌تا). زبدة‌البیان فی أحکام القرآن.‌ چ1. تهران: المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة.
انصاری، مرتضی‌بن محمد أمین. (1410ق.).‌ کتاب المکاسب (المحشّی). شرح سید محمد کلانتر. چ3. قم: مؤسسة مطبوعاتی دار الکتاب.
بیضاوی، عبدالله‌بن عمر. (1418ق.). أنوار التنزیل و أسرار التأویل. چ1. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
جوهری، اسماعیل‌بن حماد. (1407ق.). الصحاح تاج‌ اللغة و صحاح العربیة. بیروت: دارالعلم للملایین.
حائری، مسعود. (1373). اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از مادة 10 قانون مدنی. تهران: کیهان.
حرّ عاملی، محمدبن الحسن. (بی‌تا). وسائل الشیعة. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
حلی، حسن‌بن یوسف. (1413ق.). مختلف‌ الشیعة فی احکام الشریعة. ج2. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
خمینی، روح‌الله. (1410ق.). البیع. قم: مؤسسة اسماعیلیان.
ــــــــــــــــــــ . (1421ق.). البیع. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
خوانساری، احمد. (1394). جامع‌المدارک فی شرح مختصرالنافع. تهران: مکتبة الصدوق.
خویی، ابوالقاسم. (1410ق.). مصباح ‌الفقاهة. قم: غدیر.
رضوی، مرتضی. (1366). برداشت‌های فقهی. تهران: بعثت.
زحیلی، وهبة. (1407ق.). العقود المسماة فی القانون المعاملات المدنیة الأماراتی و القانون المدنی الأردنی. چ 1. دمشق: دار الفکر.
سیوری، مقداد بن عبدالله. (1385). کنز العرفان فی فقه القرآن. ج2. تهران: مرتضوی.
طاهری، حبیب‌الله. (1418ق.). حقوق مدنی.‌ چ2. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه.
طباطبائی، سید محمدحسین. (بی‌تا). تفسیر المیزان. ترجمة سید محمدباقر موسوی. تهران: مهدیه.
طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم. (1409ق.). العروة الوثقی. چ2.‌ بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (1372). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن. چ3. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
علیدوست، ابوالقاسم. (1397). فقه و حقوق قراردادها. چ4. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
فیض کاشانی، ملا محسن. (1415ق.). تفسیر الصافی. چ2. تهران: انتشارات الصدر.
قمی، علی‌بن ابراهیم. (1363). تفسیر القمی. بی‌جا: دار الکتاب.
کاتوزیان، ناصر. (بی‌تا). حقوق مدنی. ج1. چ3. تهران: دانشگاه تهران.
لطفی، اسدالله. (1376). بررسی اصل لزوم در عقود اسلامی. همدان: دانشجو.
مجلسی، محمدباقر. (1403ق). بحارالأنوار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
محقق داماد، سیدمصطفی. (1380). قواعد فقه، بخش مدنی 2. تهران: انتشارات سمت.
مراغی، میر عبدالفتاح. (1417ق.). العناوین. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
مطهری، مرتضی. (1375). مسئلة ربا، بانک بیمه. تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر. (1425ق.). أنوار الفقاهة ـ کتاب النکاح. چ1. قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب(ع).
ــــــــــــــــــــــــــــ و دیگران. (1374). تفسیر نمونه. چ1. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
ــــــــــــــــــــــــــــ . (1427ق.). دائرة‌المعارف فقه مقارن. چ1. قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب(ع).
نجفی (کاشف‌الغطاء)، محمدحسین. (1359ق.). تحریرالمجلة. چ1. نجف اشرف: المکتبة المرتضویة.‌
نراقی، احمد. (1417ق.). عوائد‌الأیام. چ1. قم: مکتب الأعلام الإسلامی.