نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه معارف دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی ایزان دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ،ایران

3 عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بیان روش­های معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه‌سازی ارزش­های اخلاقی در روابط بین­الملل می­باشد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی دراین ‌باره به این سؤال اساسی پاسخ دهد که رروش­های معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل کدم‌اند؟. راه‌کارهای معرفتی در یک تقسیم بندی به راه‌کارهای معرفتی نگرشی، گرایشی و واکنشی تقسیم می­شوند. دعوت به توحید، رسالت و معاد از مهم‌ترین راه‌کارهای معرفتی نگرشی هستند که نقش اساسی و بنیادی در نهادینه کردن اخلاق در روابط بین‌الملل دارند و حکومت اسلامی ملزم است در تقویت این باورها تلاش نماید. آگاهی بخشی و دانش افزایی ملّت­ها، بیداری وجدان ملّت­ها، کاربست حکمت، ترویج فرهنگ عدالت­خواهی، ترویج آسان و ساده آموزه­های دینی در میان ملّت­ها از روش­های معرفتی گرایشی. پرهیز از اکراه و اجبار مردم در درعوت به دین، نفی اصالت خشونت در روابط انسانی، مواجهه با بدعت گذاری و مواجهه با اندیشه‌های آسیب‌زا همانند؛ بدعت‌گذاری، التقاط و شبهه­پردازی از روش­های معرفتی واکنشی حکومت اسلامی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Epistemological Strategies of Islamic Government in Institutionalizing Moral Values in International Relations with Emphasis on the Qur'an and Sunnah

نویسندگان [English]

  • enayat sharifi 1
  • mahmoud ramezani kordasiabi 2
  • abdolah abtollotlab 3

1 Associate Professor, Department of Islamic Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in Islamic Studies Pedagogy, Field of Islamic Revolution of Iran, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 yytte dfjhg sde dfrdd

چکیده [English]

One of the functions of an Islamic government is to institutionalize moral values in relations between Muslim and non-Muslim states and nations. Using a descriptive and analytical method, this research seeks to answer, a basic question in this regard: what are the epistemological solutions of the Islamic government in institutionalizing moral values in international relations? Strategies for institutionalizing ethical values in international relations are generally divided into practical (behavioral) and epistemological solutions. Epistemological solutions can be divided into attitudinal, tendentious and functional solutions. Towhid (Monotheism), Risalah, Imamate, and resurrection are among the most important epistemological-attitudinal solutions that play a fundamental role in institutionalizing ethics in international relations, and the religious government is obliged to work toward strengthening these beliefs. Increasing the knowledge and awareness of the people, promoting the culture of justice, endorsing religious teachings in the form of free acceptance, and seeking one’s rights are among the tendentious epistemological solutions, and confronting harmful ideas such as heresy, eclecticism, and skepticism are among the functional epistemological solutions of the Islamic government in institutionalizing ethics in international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Values
  • International Relations
  • Institutionalization
  • Quran
  • Hadith
منابع
قرآن کریم. ترجمۀ مکارم شیرازی. ناصر. (1380). تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی
 نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی.
آقا بخشی، علی. (1376). فرهنگ علوم سیاسی. چاپ سوم. نهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی.
ابن مسکویه، ابوعلی. (1422 هـ ق ). تهذیب الاخلاق وتطهیرالاعراق. قم: انتشارات بیدار.
ابن بابویه، محمدبن علی. (1372). عیون الاخبار الرضا. مترجم حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری. تهران: نشر صدوق.
جوادی آملی، عبدالله. (1390). تفسیر انسان به انسان. قم: اسراء.
____________. (1371). مجله معرفت. شماره 7. ص 8.
دهخدا، علی اکبر. (1373). لغت‌نامه دهخدا. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران.
حرعاملی، محمد بن الحسن. (1383). وسائل الشیعه. چاپ دوم. قم: موسسه آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث.
      زمخشری، محمود. (1407). تفسیر الکشاف. بیروت: دارالکتاب.
سیدبن قطب ابراهیم شاذلی. (1422ق). فی الظلال القرآن. چاپ دوازدهم. بیروت- قاهره.
.سیوطی، جلال­الدین عبدالرحمن. (1363). الاتقان فی علوم القرآن. ترجمه سید مهدی حائری قزوینی. تهران: انتشارات امیر کبیر.
   سه یر، آندره. (1388). روش در علوم اجتماعی. رویکرد رئالیستی. ترجمه عماد افروغ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شایگان، فریبا و سهرابی و حیدر. پاییز. (1396). روش­های نهادینه‌سازی رفتاری از دیدگاه اسلام. مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی علوم انسانی و اسلامی. دوره سوم. شماره 3.
شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی. (1398 هـ ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه. به کوشش سید محمد کلانتر. نجف: نشر جامعه النجف الدینیه.
فخر رازى، محمد عمر. (1413 ق). التفسیرالکبیر. چهارم. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.
فیض کاشانی، ملامحسن. (1367). الحقائق فی محاسن­الاخلاق. تصحیح و تدقیق: عبدالله غفرانی. تهران: ناشر مدرسه عالی شهید مطهری.
قاضی، ابوالفضل. (1383). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: دانشگاه تهران.
طباطبایى، محمدحسین.(1374). المیزان فی تفسیر القرآن. مترجم محمدباقر موسوی. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
علم الهدی، سید مرتضی. (1410 هـ ق). رسائل الشریف المرتضی. قم: نشر. دارالقرآن الکریم.
 علی پور، محمدصادق .(1398). معرفت فلسفی. سال هفدهم. شماره دوم. 66.
غزالى، ابوحامد. محمدبن محمد. (1416هـ ق). احیاء علوم­الدین. چاپ اوّل. بیروت: دارالکتب العلمیه.
کافی، مجید. ( 1385). مبانی جامعه­شناسی. تهران: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی.
کلینی، محمد بن یعقوب. (1407 هـ ق). الکافی. تهران: انتشارات دارالکتاب اسلامیه.
مارودی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب. (1283). الاحکام السلطانیه. ترجمه حسین صابری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
متقی هندی، علاء الدین. ( 1397هـ ق ). کنز­العمال فی سنن الاقوال و الافعال. تحقیق بکری حیانی. صفوة السقا. بیروت: مؤسسة الرساله.
مجلسی، محمد باقر. (1403هـ ق). بحارالانوار. مصحح جمعی از نویسندگان. بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی.
 مصباح یزدی، محمدتقی. (1426ق). دروس فی العقیده الاسلامیه. لبنان: حمعیه المتعارف الاسلامیه الثقافیه یرازى.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الإسلامیه.
معین، محمد. (1390ش). فرهنگ معین. چاپ 12. تهران: سرایش.
مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی. فلسفه اخلاق. 1377،ق، انتشارات مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی  
نوری، میرزاحسین. (1408 ق). مستدرک الوسائل. قم: مؤسسه آل البیت.